1-05-Ehl-i sünnetin reîsi, imâm-ı a’zam Ebû Hanîfedir


5 — Dört mezhebde ictihâd derecesine yükselmiş olan müctehidlere ve bun­ların yetişdirmiş oldukları büyük âlimlere (Ehl-i sünnet) âlimleri denir. Ehl-i sün­netin reîsi ve kurucusu, (İmâm-ı a’zam Ebû Hanîfe Nu’mân bin Sâbit) ve iki imâm, Ebû Mensûr Mâ-türîdî ve Ebül-Hasen-i Eş’arîdir. 

Tam İlmihal