1-48-Gençlikde yapılan ibâdetlerin kıymeti


48 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 35. ci MEKTÛB

Bu mektûb, Mirzâ Menû Cehre yazılmış olup, nasîhat vermekdedir:

Allahü teâlâ, hayrlı ömürler ihsân buyursun! Se’âdet, iyilikler verip, başınızdan geçen acıları unutdursun!

Yavrum! Gençlikde, nefsin arzûları, insanı kapladığı gibi, ilm öğrenilecek, ibâ­det yapılacak en kârlı zemân da gençlikdir. Gençlikde, şehvetin, asabiyyetin kap­ladığı ânlarda, islâmiyyetin bir emrini yerine getirmek, ihtiyârlıkda yapılan aynı ibâ­detden çok üstün ve kıymetli olur. [Hele başka mâni’ler de araya katılırsa, bunla­rı dinlemeyip yapılan ibâdetin sevâbı o kadar çokdur ki, ancak Allahü teâlâ bilir.] Çünki, mâni’ler karşısında, ibâdeti yapmak güçlüğü, sıkıntısı, o ibâdetlerin, şânını, şerefini göklere çıkarır. Mâni’ olmayarak, kolay yapılan ibâdetler, aşağıda kalır. Bu­nun içindir ki, insanların yüksekleri, meleklerin yükseklerinden dahâ üstün ol­muşdur. Çünki insan, mâni’ler arasında ibâdet ediyor. Melekler ise, mâni’ olmadan emre itâ’at ediyor. Harb zemânında, askerin kıymeti artar ve muhârebede ufak bir hizmetleri, sulh zemânındaki büyük gayretlerinden dahâ kıymetli olur. Gençlik ar­zûları, Allahü teâlânın düşmanı olan nefsin ve şeytânın sevdiği şeylerdir. İslâmiy­yete uygun şeyler ise, Allahü teâlânın sevdiği şeylerdir. Allahü teâlânın düşmanla­rını sevindirip, bütün ni’metleri veren, hakîkî sâhibi gazaba getirmek, akllı ve ze­kî insanların yapacağı şey değildir. Allahü teâlâ, hepimize akla uygun hareketler na­sîb edip, nefse, şeytâna ve zındıkların, ya’nî müslimân ismini taşıyan din düşman­larının sözlerine ve yazılarına aldanmakdan muhâfaza buyursun! [Hele dinsizlerin, müslimânlarla alay edenlerin çoğaldığı, müslimân evlâdlarını dinden çıkaran pro­pagandaların yayıldığı zemânda yapılan az bir ibâdete, doğru olmak şartı ile, kat­kat çok sevâb verilecekdir. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Ey Eshâbım! Siz öyle bir zemânda geldiniz ki, Allahü teâlânın emrlerinden on­da dokuzunu yapıp, birini yapmazsanız, helâk olursunuz, Cehenneme gidersiniz! Bir zemân gelecek ki, o zemânın mü’minleri, emrlerin birini yapabilip, dokuzunu bırak­salar, Cehennemden kurtulurlar. O zemânda îmânı olanlara müjdeler olsun!)].

Tam İlmihal