1-88-Hicrî sene başının, hangi gün olduğunu bulmak


88 — HİCRÎ SENE BAŞININ HANGİ GÜN OLDUĞUNU BULMAK

Muharremin birinci gününü bulmak için sene adedi, beş ile çarpılır [darb edi­lir]. Bulunan aded, sekize bölünür [taksîm olunur]. Bâkî [kalan sayı], perşembe­den i’tibâren gün adedini gösterir. Meselâ [1357] senesi Muharremi ibtidâsı: 1357 nin beş misli 6785 dir. Bunun 8 ile taksîminden bir kalır. Muharremin başı perşem­bedir. Üçyüzaltmışbirinci [361]. sahîfeye bakınız!

Tam İlmihal