3-71-96(Se’âdet-i Ebediyye)de adı geçenlerin hâl tercemeleri(P)


— PÂNİ-PÜTÎ: Senâüllah ismine bakınız!

752 PASKAL: Fransız fizikcisidir. 1032 [m. 1623] de tevellüd, 1072 [m. 1662] de vefât etdi. Papas idi. Fizikde sıvıların basınc kanûnu ile ve geometride bilhâs­sa koniler üzerindeki buluşları ile meşhûrdur. Dahâ onsekiz yaşında iken bir he­sâb makinesi yapmışdır. Dînî düşünceleri fransız papasları ve papa tarafından ka­bûl edilmemişdir. Hıristiyanlık dîni, ilm ve fen adamlarını kabûl etmemekdedir. 27.

753 PASTÖR: Fransız kimyâgeridir. 1237 [m. 1822] de tevellüd, 1312 [m. 1895] de vefât etdi. Bulaşıcı hastalıklar, mikroblar ve aşılar üzerine keşfleri vardır. Ce­nâzesinin hıristiyan merâsimi ile kaldırılmasını vasıyyet etmişdir. 27, 704.

754 PAULUS: Bolüs adında bir yehûdî idi. Fransızlar (Saint Paul) derler. Mî­lâdın ikinci yılında Tarsusda doğdu. Îsevî görünüp, kendini din âlimi tanıtdı. Îsâ aleyhisselâmdan sonra ilk işi, semâdan inen İncîli yok etdirmek oldu. Îsâ, Allahın oğludur dedi. Şerâbı ve domuzu halâl etdi. Kıblelerini Kâ’beden şarka, güneşin doğ­duğu tarafa döndürdü. Allahın kendisi birdir. Sıfatları üç dürlüdür dedi. Bu sıfat­lara (Uknûm) dedi. Dönme yehûdînin bu sözleri ilk yazılan dört (İncîl)e, bilhâs­sa Lukanın İncîline karışdı. Havârîlerden olan Barnabas, bunun yalanlarına aldan­madı. Îsâ aleyhisselâmdan gördüklerini ve işitdiklerini doğru olarak yazdı. Fekat bozuk dört İncîle aldananlar, fırka fırka ayrıldı. Birbirine uymaz yetmişiki fırka hâ­sıl oldu. Paulusün düşmanlığı anlaşılarak Kudüsde iki kerre habs edildi. Sonra Ro­maya götürüldü. Mîlâdın altmışyedinci [67] senesinde Neron tarafından orada ba­şı kesildi. Kemikleri, Sen Piyer kilisesindedir. Hazîranın yirmidokuzunda yortu­su yapılır. 42, 1079, 1083, 1122, 1130.

755 PETRUS: Sen Piyer de denir. Eski ismi Şem’ûn idi. Havârîlerdendir. And­riyasın kardeşidir. Üçyüzdoksandokuzuncu [399] sırada (Havârîler) ismine bakı­nız! 1108, 1133.

756 PEZDEVÎ: Üçyüzonyedinci [317] sırada Fahr-ul-islâm ismine bakınız!

757 — PİSAGOR: Eski yunan filosofudur. Bunun felsefesine (İşrâkıyyun) denir.

 

Tam İlmihal